วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Investment recording App บันทึกการลงทุน

Investment Pal App


Record your investment – บันทึกการลงทุน

Track your investment. See the real performance of your investment. Compare performance between your portfolios in graph view. See your asset allocation and growth of your total asset.

บันทึกการลงทุน ติดตามการลงทุน ค้นพบประสิทธิภาพในการลงทุนของคุณ เปรียบเทียบผลลัพธ์การลงทุนระหว่างพอร์ตฟอลิโอ แสดงการจัดสรรสินทรัพย์และการเติบโตของสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณในรูปแบบกราฟ

https://investmentpalapp.wordpress.com

http://investmentpal.blogspot.com